ရှေ့နေများအသင်း! ဖိလစ်ပိုင်ရှေ့နေ၊အားလုံးအွန်လိုင်း။


၏အဓိပ္ပါယ်မှာဘာလဲ▲


အ နိုင်ပါတယ်၊လူတစ်ဦး၊အဖွဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ -အ အဖြစ်တရားစီရင်ခြင်း၊တရားစွဲဆို၊အ လိုကြောင်းတိုင်ကြား။ -▲အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ပဋိပက္ခဖြစ်တိုင်ကြားမှာအလုပ်၊အမ-အငြင်းပွားမှုနိုင်ငံများ(ဥပမာအားဖြင့်အဆစ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ)၊နှင့်အခြားသူများ။